ارکان

مهدی اخباری
رئیس کنفرانس
اعظم السادات رضوی زاده
دبیر اجرایی کنفرانس
احمد فخار
دبیر علمی کنفرانس
وحید امیر
مسئول امور مالی
محمد صداقتی
مدیر حراست
سید اصغر خادم
مدیر روابط عمومی