چاپ مقالات برتر در نشریات ISI

چاپ مقالات برتر در نشریات ISI

"ارسال شده در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱:۵۹:۴۲" چاپ مقالات برتر دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی در نشریات ISI

چاپ مقالات در نشریات زیر انجام خواهد گرفت :

Heat transfer engineering
Heat transfer research
Applied thermal engineering

و مجله علمی پژوهشی زیر :

JOURNAL OF ENGINEERING PHYSICS AND THERMOPHYSICS