پرداخت هزینه مقالات پذیرش شده

پرداخت هزینه مقالات پذیرش شده

"ارسال شده در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱:۱۶:۳۰" مقالات پذیرش شده می بایست برای دریافت گواهی پذیرش خود از درگاه پرداخت در قسمت ثبت نام خدمات هزینه مقالات را پرداخت نمایند

مقالات پذیرش شده می بایست برای دریافت گواهی پذیرش خود از درگاه پرداخت در قسمت ثبت نام خدمات هزینه مقالات را پرداخت نمایند