خبر فوری ( تمدید مهلت مقالات)

خبر فوری ( تمدید مهلت مقالات)

"ارسال شده در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ ۱۸:۳۳:۳۱" مهلت ارسال مقالات تا دوم اردیبهشت 96 تمدید شد.

مهلت ارسال مقالات و داوری تمدید گردید.