جلسات هماهنگی کنفرانس

جلسات هماهنگی کنفرانس

"ارسال شده در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ۱۴:۲۰:۵۶" چهارمین جلسه هماهنگی کنفرانس ملی معماری و انرژی با حضور ارگان کنفرانس برگزار گردید.

چهارمین جلسه هماهنگی با حضور ارگان کنفرانس در مرکز تحقیقات معماری و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان برگزار گردید.