برگزاری جلسات هماهنگی تورهای کاشان گردی

برگزاری جلسات هماهنگی تورهای کاشان گردی

"ارسال شده در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۱۵:۲۹" جلسات هماهنگی تور های گردشگری همزامان با همایش در مرکز تحقیقات معماری و انرژی دانشگاه برگزار گردید.

جلسات هماهنگی تور های گردشگری همزامان با همایش در مرکز تحقیقات معماری و انرژی دانشگاه برگزار گردید. این تورها در ایام خاص گلابگیری کاشان و در طی 3 مقطع زمانی برای دانشجویان و اساتید به طور ویژه برگزار می گردد.