محورهای کنفرانس

معماری:

معماری همساز با اقلیم

استفاده از نور طبیعی در ساختمان

استفاده از تهویه طبیعی در ساختمان

بهینه سازی مصرف آب (روش های بازیافت آب ) در معماری

راهکارهای طراحی معماری بومی در مجموعه های کم مصرف

معماری با مصرف انرژی کم

مبانی طراحی اکولوژیک

انرژی:

ممیزی و بهینه سازی انرژی

مدیریت انرژی در ساختمان

شبکه های هوشمند و سیستم های نوین اندازی گیری انرژی

ریز شبکه ها، هاب انرژی، منابع تولید همزمان

طراحی ساختارها با رویکرد انرژی صفر و آلودگی صفر

منابع انرژی غیر متعارف و تجدید پذیر

تجاری سازی فن آوری های نوین انرژی

نرم افزارهای محاسباتی (نور، روشنایی، صوت و گرما)